Διαλειτουργικότητα

Διαχείριση πληρωμών ΔΙΑΣ
Ηλεκτρονικά βιβλία myDATA (ΑΑΔΕ)
Βασικά στοιχεία μητρώου (ΑΑΔΕ)
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση (ΗΔΙΚΑ)
Google Calendar
Google Geolocation
Google Maps
VIES VAT Number Check
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ΟΣΔΕ
Χρέωση καρτών Eurobank
Χρέωση καρτών PayPal
Ταυτότητα OpenID Facebook
Two-factor Authentication Yubico